Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp và tài cơ cấu tài chính doanh nghiệp. Cung cấp các gói huy động vốn để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp cho dự án. Cung cấp các gói vay với chi phí thấp nhất…

Tư vấn tài chính và thu xếp vốn doanh nghiệp
Tư vấn tài chính và thu xếp vốn doanh nghiệp

Johoo Việt Nam cũng là đơn vị vận hành cho các start up với các gói tư vấn chiến lược để thực hiện các chương trình gọi vốn doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp start up xây dựng hồ sơ gọi vốn để có lộ trình để đáp ứng tốt các vòng gọi vốn phát triển.