Chúng tôi đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ Chủ đầu tư cả 7 bước của quá trình phát triển một dự án Bất động sản

Bước 1. Nghiên cứu khảo sát đầu tư (Nhà đầu tư cần tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư,… để tìm ra vị trí, địa điểm phù hợp)

Bước 2. Tìm kiếm những địa điểm nên đầu tư (Tìm kiếm, khảo sát và nghiên cứu địa điểm phù hợp với nhu cầu đầu tư. )

Bước 3. Chấp thuận những chủ trương đầu tư Dự án sau khi dự kiến ​​đề xuất vào quy hoạch chung, phải làm thủ tục niêm yết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất báo cáo với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thông qua; bổ sung vào quy hoạch phát triển nhà ở (đối với các dự án phát triển nhà ở. Khi được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Tư vấn phát triển dự án bất động sản
Tư vấn phát triển dự án bất động sản

Bước 4. Lựa chọn các nhà đầu tư có sử dụng đất

Quá trình lựa chọn nhà đầu tư có quyền sử dụng đất thực hiện theo một trong ba hình thức:

Đấu giá Dự án: áp dụng khi đất đã được giải phóng mặt bằng (đất sạch);

Đấu thầu dự án: áp dụng với đất khi chưa giải phóng mặt bằng;

Chấp thuận nhà đầu tư

Bước 5. Lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt QH chi tiết/QHTMB

Bước tiếp theo của quy trình phát triển dự án kinh doanh mô hình bất động sản là lập quy hoạch, thẩm định và phê duyệt quy hoạch một cách chi tiết. Cụ thể gồm:

  • Nếu khu đất  đó chưa được phê duyệt quy hoạch 1/2000 quy hoạch 1/500 cần cấp giấy phép QH;
  • Nếu đã có QH 1/500 thì cấp chứng chỉ quy hoạch, nếu đã có QH 1/2000 thì thực hiện thỏa thuận Quy hoạch kiến trúc hoặc nếu chưa có QH thì cần thông tin QH, kiến trúc;
  • Nếu đã có QHCTXD 1/2000 thì lập quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 hoặc Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc;
  • Thẩm định QHCTXD TL 1/500 hoặc QH TMB và phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ;
  • Phê duyệt QHCTXD TL 1/500 hoặc Chấp thuận QH TMB và phương án kiến trúc sơ bộ.

Bước 6. Lập các dự án đầu tư xây dựng công trình

Báo cáo đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) (nếu có);

Dự án đầu tư xây dựng (báo cáo nghiên cứu khả thi);

Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Xây dựng (các công trình kiến trúc với tổng đầu tư dưới 15 tỷ chưa bao gồm tiền sử dụng đất)

Bước 7: Triển khai dự án

Thực hiện dự án bao gồm các công việc sau:

Thiết kế chi tiết;

Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng;

Vay và giải ngân vốn chủ sở hữu;

Tổ chức, giám sát và quản lý kế hoạch;

Kế hoạch giám sát, quản lý và phát triển dự án có thể do chủ đầu tư tự thực hiện.

Nếu dự án quá phức tạp, nguồn nhân lực của doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư không thể quản lý, hãy sử dụng dịch vụ tư vấn để thực hiện các công việc sau:

Đại diện khách hàng (có kế hoạch xây dựng và quản lý chất lượng);

Bán hàng và marketing;

Tư vấn và quản lý tài sản.